فیلم گفتار | فرآیند بازآفرینی و احیاء بافت تاریخی فرهنگی شیراز

163
مهدی قلندری، شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شهرداری شیراز: الگوهای شهرسازی و رویکرد های بازآفرینی شهری از جانب شهرداری بر اساس الگو بازآفرینی فرهنگ مبنا مبنی بر گذشته، حال و آینده بافت تاریخی فرهنگی شیراز در حال انجام است
pixel