کارمندان خلاق را اعدام نکنید!!

98

استفاده از پتانسیل ها و توانایی های منابع انسانی را یاد بگیریم تا در شرایط بحرانی از کسب و کارمان حمایت کنند