قسمت 5 آموزش تصویر برداری با موبایل-تصویر از سوژه متحرک

118

قسمت 18 کد ویدیو:3586 آموزش تصویر برداری با موبایل-قسمت پنجم-چگونه ازسوژه متحرک عکس بگیریم -استاد جانبخش دوربین 96 ؛ قسمت 18 ؛ قسمت چهارم آموزش تصویر برداری با موبایل-چگونه ازسوژه متحرک عکس بگیریم -استاد جانبخش برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00