گزینه 4 شبکه 4 با حل تست های پیش دانشگاهی دینی - 5تیر

256

دکتر سید هادی سرکشیک زاده در آخرین برنامه کنکور 97 خود در شبکه 4 سیما به حل تست پرداخت