تقویت روح خودباوری در توانیابان جسمی و حرکتی، با توانمندسازی حرفه ای آنان

106
موسسه نیکوکاری رعدالغدیر ارائه دهنده خدمات صددرصد رایگان آموزشی، توانبخشی، کارآفرینی، درمانی و دندانپزشکی به معلولین جسمی و حرکتی (غیرذهنی) http://raad-alghadir.org
pixel