قسمت بیست و سوم مستند سیاسی جمهور

308

انتخاب مجدد آیت الله خامنه ای به عنوان رییس جمهور توسط مردم ایران در بهبوهه جنگ و ترورهای دهه شصت کمی فضای سیاسی کشور را آرام میکند.

pixel