ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تدبر در سوره احزاب - جلسه هفدهم

39
سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق ششم تا دهم جمع بندی می شود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص پاراگراف ها ۳. جمع بندی پاراگراف ها ۴. جمع بندی سوره
pixel