شاهین‌ماهی تنومند: Cirrhitus pinnulatus

12

شاهین‌ماهی تنومند (Cirrhitus pinnulatus)، از خانوادهء صیادماهیان ساکن دریای عمان است. در عمان و پاکستان گزارش شده و در ایران نیز فهرست می‌شود. از ماهیان آکواریومی است و تا 30 سانتیمتر رشد می‌کند. بیشتر از خرچنگ‌های گرد و سایر سخت‌پوستان تغذیه می‌نماید. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Cirrhitus-pinnulatus.html