آشنایی با سامانه خدمات الکترونیکی دولت

209

در این ویدیو شما با بخش های سایت سامانه عملیات الکترونیکی مالیات آشنا می شوید. شما از طریق این سامانه می توانید ، اطهارنامه مالیاتی ، صورت معاملات فصلی ، فهرست مالیات حقوق را ارسال و همچنین بصورت الکترونیکی مالیات خود را پرداخت کنید .