دعوت به اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی

65
ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس شورای سیاستگذاری اولبن کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی
pixel