از شاهکار کودک بختیاری در قطعه 99 بهشت زهرا ظریفی آشکارا شد

558

مکانی که قبر بختیاری بود شبیه مسیر رشته قناتی است که با فاصله کمی از آن قرار دارد بدینوسیله اصلاح می نمایم . این مسیر سیمان کاری شده مخصوص قبرهای رزرو است . ضمنا روز بعد که به آنجا رفتم چند قبر بالاتر از قبر بیات قبر سلیمانیان را نیز پیدا کردم . پس سلیمانی و بختیاری در اینجا هم در نزدیکی هم هستند .