کتاب مانگا و اهورا، قسمت 21

378

در قسمت بیستم: و یکم «شب یلدا، آغاز سال نو ایرانیان باستان.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.