کپشن خیلییییییی مهممممم

60

خب هانیه امشب اومد با من و هلیا صحبت کرد بهم گفت بخواتر مشکلاتش نمیتونه فعلا بیاد اپا خب از من خواست که مواظب شخصیتاش باشم پس اگه کسی خواست فیک باشی در بیاره خودم حسابشو میرسم تاوقتی هانیه دوباره بیاد صاحب هاشون انوشا هست من فقط موظبشونم والسلام