تحلیل 35 کارنامه گرایش سیستم - کنکور کارشناسی ارشد 97 مهندسی صنایع

1,766
تا به حال کارنامه های گرایشهای بهینه سازی، سلامت، مدیریت نو و فناوری، مالی، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت پروژه و در نهایت مدیریت مهندسی مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کد 1259 تحلیل شده است. آخرین گرایش باقیمانده همین فیلم سیستم است. در این فیلم 35 کارنامه تحلیل شده است و در مجموع 200 کارنامه در گرایشهای مختلف تحلیل شده است.
pixel