اقدامات بعد از تزریق بوتاکس

213
کبودی در نقاط مورد تزریق./ استفائه از کمپرس سرد./ به هیچ عنوان ماساز داده نشود./ خوابیدن به صورت طاق باز و سر صاف./ تاثیر بوتاکس از 3 روز بعد از تزریق شروع می‌شود و تا 2 هفته تثبیت می‌شود./
pixel