تبدیل یک ایده تجاری به یک مدل تجاری-بخش 11/18

28

مراحل تجاری سازی ، توسعه مشتری ، توسعه محصول - تبدیل یک ایده تجاری به یک مدل تجاری-بخش 11/18 ترجمه و تدوین و صدا گذاری توسط گروه استارت آپ هنری شبکه چشم انداز مهندس حسین ابراهیمی www.modir1404.com