پشت صحنه برنامه گفت و گوی علمی|۹۸,۵.۱۵|بخش دوم

34

پشت صحنه برنامه گفت و گوی علمی با موضوع اختیارات دانشگاه ها با حضور : دکتر سیدمحمد مهدی هادوی (استاد دانشگاه تربیت مدرس) ، دکتر بیت اله بدرلو (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم) و دکتر ناصر عبادتی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)