تمرین یوگا سطح 5 (نمونه ای از تمرین یوگا ترم 5 و پیشرفته یوگای جامع)

4,780
این ویدیو به مدت 120 دقیقه برای تمرین در منزل پرتوجویان یوگاست که حداقل 10 ماه تا یکسال به طور پیوسته تمرین یوگا داشته اند. این تمرینات نمونه از تمرینات کلاس های ترم پنج و پیشرفته یوگای جامع سیناست. در این تمرینات حل بدن را در نظر بگیرید و آموزش های لازم را از مربیان متخصص دریافت نمایید. آموزش آنلاین یوگا در سایت یوگای سینا www.sinayogaonline.com
pixel