امام مهدی قرآن | جلسه ششم | برررسی حدیث چهارم و پنجم کتاب المُحجة

13
استاد در این جلسه به دو بحث پرداختند: ۱. روایت دوم درباره تهران و تهرانی و ظهور 2. بررسی حدیث چهارم و پنجم از کتاب المُحجه
pixel