بیومکانیک شنا - بخش ۱

184

مکانیک، نیرو ها و بدن شناگر دانش شنا

پارس شنا 4 دنبال کننده
pixel