خطرناکترین حیوانات وتعدادانسانهایی که هرسال توسط آنها..

313

خطرناک ترین حیوانات و تعداد انسانهایی که هر سال توسط آنها کشته می شوند! البته حیوانات مالک زمینن و حق دارن برای در امان موندن از دست ظلم انسانها همین رفتار رو بکنن

مرجان
مرجان 178 دنبال کننده