بازدید دکتر جهانگیر از زندانهای اهواز-دیماه 94

171

دکتراصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانهای کشور دیماه 1394 در بازدید دوروزه ای ، به استان خوزستان سفر کرد. دیدار با مقامات ارشد اجرائی-قضائی و سیاسی استان و بازدید از زندانهای خوزستان و افتتاح چندین پروژه از برنامه های این بازدید بود.