دکتر سرکشیک زاده مدرس همایشهای دین و زندگی کنکور در ایران -

73

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور و مولف کتب کمک درسی انتشارات تخته سیاه و کارشناس و مدرس برنامه های آموزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران است این ویدیو مربوط به تصاویر همایشهای کنکور ۹۶ دکتر سرکشیک زاده است drsarkeshikzadeh.com