"مشایتك" | الرادودین سید کریم الموسوی - سید مهدی الشبری

5,953

"مشایتك" أداء الرادودین : سید کریم الموسوی - سید مهدی الشبری كلمات الشاعر:راضی الفیصلی الهندسة الصوتیة :سید جمیل العبودی الرعایة الإعلامیة:شبکة صوت الأهواز -- می توانید صدای اهواز را در حسابهای دیگر دنبال بکنید : www.Facebook.com/AhvazVoice www.Youtube.com/AhwazChannel www.Twitter.com/AhvazVoice www.Instagram.com/AhvazVoice www.Soundcloud.com/AhvazVoice https://telegram.me/AhvazVoice