یوگا پیشرفته یوگای جامع سینا (یک نمونه تمرین کامل)

4,188
این ویدیو به مدت 128 دقیقه برای تمرین در منزل پرتوجویان یوگایی است که حداقل یکسال به صورت حرفه ای تمرین یوگا کرده اند. در این تمرین آساناهای چالشی و تقویت کننده بدن در سطح پیشرفته ارایه گردیده است، این تمرین ها در حد پیشرفته یوگا بوده و پرتو جویانی که آمادگی بدنی لازم را داشته باشند می توانند از آن استفاده کنند. لطفا در انجام این تمرینات حد بدن را رعایت کرده و با رعایت آهیمسا در بدن، مانع از آسیب های احتمالی گردید. آموزش آنلاین یوگا در سایت یوگای سینا www.sinayogaonline.com
pixel