موسسه جهادی رضوان - عمرانی

227

دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست ولی درد مردم زمانه است... مردمی که چین پوستینشان، مردمی که رنگ روی آستینشان، مردمی که نام هایشان، جلد کهنه ی شناسنامه هایشان درد می کند... بخشی از فعالیت های موسسه غیردولتی جهادی رضوان برای اطلاعات بیشتر به سایت www.rezvaan.com مراجعه کنید. این کلیپ منتخبی از مستند 30 دقیقه ای فصل دیگر است.