شعرخوانی طنز صابر قدیمی

968
شعرخوانی طنز صابر قدیمی در جشن سالگرد زمستان
pixel