۶۰ ثانیه:منع استفاده از پیامرسان خارجی در نهادهای دولتی

1,082
در ۶۰ ثانیه ی ۳۰ فروردین به ممنوع شدن خرید تراشه های کوالکام توسط زدتی ای، شروط فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران و ممنوع شدن استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی می پردازیم.
pixel