ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران

458

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران به همراه گزارشات تصویری و مصاحبه های علمی از تازه های زیست شناسی و بیوانفورماتیک