بزرگترین مراسم تعزیه خوانیِ دنیا در ِروستای فدیشه نیشابور

311
زارش یکی از بزرگترین مراسم تعزیه خوانیِ دنیا در ِروستای فدیشه نیشابور (عاشورای 98) خبرنگار:علی سعادتمند تصویربردار:مسعود عین آبادی تدوین:انسیه سعادتی
pixel