سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1372

6,406

رسیدیم به سالی که پاپ به تلویزیون رسید، بهار آمد و شمشادها جوان شده اند و گل می روید به باغ، دو کاری بود که به بهانه نوروز پاپ را به تلویزیون آوردند. در سال 72 البته باز هم شجریان حضور دارد و افتخاری هم به محبوبیت می رسد