غش کردن رئیس اتاق بازرگانی حین سخنرانی

869

رئیس اتاق بازرگانی تهران حین سخنرانی غش کردند