تهران گرگرفته پاییز

50
به بهانه پایان پاییز و آغاز زمستان ۱۳۹۹ دکلمه شعری از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی تولید شده در کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران یلداتان مبارک!
pixel