Brought Back To Life (بهروز شریفیان و آرمین اردشیردوانی)

68

در این اثر ویدئویی به قدرت موسیقی و روح بخشی با استفاده از انرژی های طبیعی اشاره شده. شاید استفاده از کاسه تبتی بیانگر این حقیقت باشد که مدیتیشن و انرژی درمانی نقش پررنگی در زندگی امروزه ی ما دارد.