جراحی درمان چاقی اسلیو معده

5,202

اسلیوگسترکتومی از روشهای جراحی محدود کننده معده در درمان چاقی مفرط می باشد. این عمل برای بیمارانی توصیه می گردد که BMI بین 35 تا 45 دارند و از احساس گرسنگی مکرر رنج می برند. این عمل جراحی با برش عمودی از فاصله 5-6 سانتی متری دریچه پیلور توسط استپلر شروع و تا زاویه هیس به پایان می رسد. در این عمل یک پاوچ با حجم 100سی سی برای بیمار ایجاد می گردد لذا با حجم بسیار اندک و به تبع آن اتساع جداره معده احساس سیری ایجاد می گردد و با توجه به تفاوت زیاد کالری دریافتی فرد نسبت به گذشته، روند کاهش وزن مطلوبی پیدا می کند.

pixel