فیزیک 2- میدان الکتریکی:میدان الکتریکی یک نیم خط باردار

399
آموزش فیزیک 371 دنبال‌ کننده
محاسبه میدان الکتریکی یک نیم خط باردار در انتهای محدود آن
آموزش فیزیک 371 دنبال کننده
pixel