مشاوره 4

4,206

در این فیلم به 4 سوال اصلی پاسخ داده می شود. 1-تا چه زمانی برای مطالعه منابع جدید فرصت داریم؟ 2-چگونه از تعطیلات عید استفاده کنیم؟ 3-برنامه ریزی 1 ماه بعد از عید چگونه باشد؟ 4-تحلیل کارنامه آزمون های آزمایشی