تفاوت های آزمون تستی و تشریحی

346
در این ویدیو به صورت مختصر در رابطه با تفاوتهای آزمون تستی و تشریحی صحبت خواهیم کرد تا دانش آموزان با دید بهتری به مطالعه و برنامه ریزی و همچنین آماده سازی خود برای آزمونها بپردازند. در ویدیو های بعدی در رابطه با تکنیک های یادآوری سریع نکات با هم صحبت خواهیم کرد.
pixel