گزارش باخزر و ارزنه

647
گزارش سفر مدیر کل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی خراسان رضوی به شهرستان باخرز و افتتاح پروژه های آن شهرستان
pixel