آشنایی با دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

463
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel