گذری بر تاریخچه جزن - قسمت دو از سه

58

صحبت هایی درباره تاریخچه روستای جزن(گز) دامغان | قسمت دو از سه