آشنایی با دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

170
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel