آموزش تریز (نوآوری نظام یافته) در مدرسه

1,558
برگردان به زبان فارسی توسط موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران، پشتیبان مدرسه «آب و آینه» http://www.instagram.com/aboayenehschool https://t.me/AboAyenehSchool
pixel