شرکت در مراسم عروسی که در آن زن و مرد مختلط هستند، و موسیقی پخش می شود،جائزاست؟

132

خوردن طعام این مراسم جائز است؟