شوهر آهوخانم، اقتباس سینمایی از اثر علی محمد افغانی

726

شوهر آهو خانم نام کتابی اثر علی محمد افغانی است. شوهر آهو خانم نخستین اثر نویسندهٔ آن محسوب می شود که با استقبال بی نظیری در بازار کتاب ایران روبه رو شد. انتشار این رمان حجیم در سال ۱۳۴۰ حادثه ای مهم در بازار کتاب و ادبیات داستانی ایران بود ورود ناگهانی علی محمد افغانی درابتدای دهه ۱۳۴۰ به صحنه ادبیات داستانی ایران، با رمان هزار برگی شوهر آهو خانم یک حادثه بود. تا آن هنگام، دراین صحنه نامی از او نبود. فیلم شوهر آهوخانم نیز در سال 1347 از روی این رمان ساخته شد.