مداخلهٔ بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ ارز

352
منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۷
pixel