فارسی آموزان خارجی در برنامه باهمستان

1,573

تعدادی از دانشجویان خارجی که برای شرکت در دوره فارسی آموزی بنیاد سعدی به ایران آمده اند در برنامه باهمستان نیز حضور پیدا کردند.