اقدام غیرانسانی ماموران جنگلبانی هند خبرساز شد

992

ماموران جنگلبانی هند در اقدامی دلخراش یک غزال زنده را در چاله ای بزرگ زنده به گور کردند.