گزارشی از سیستم گالیله

403

سیستم تعیین موقعیت اروپا - گالیله / Galileo / گزارشی تلویزیونی