مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۵ -محدودیت های ساختار نظام موجود

324

جمعیّت زیاد و پیچیده تر شدن مسائل و روابط مختلف سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و... سبب شده که نه تنها ولایت فقیه، بلکه همه ی حاکمان در سراسر دنیا، نتوانند بصورت مسقیم بر همه ی امور نظارت داشته باشند و همین امر، سبب پیدایش برخی از مشکلات می گردد. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.